Algemene voorwaarden

Meubelhuisje

De jongstraat 6 / 15
7002 AJ Doetinchem (geen bezoekadres)

Telefoon: 0683663130

Email: contact@meubelhuisje.nl
Website: www.meubelhuisje.nl

Meubelhuisje is een online winkel in nieuw en gebruikte meubels en woonaccessoires, welke te bezoeken is via de website www.meubelhuisje.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Meubelhuisje aanbiedt op de website , voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Daar Meubelhuisje grotendeels gebruik maakt van gerestylde producten en gerecyclede materialen. Vertonen deze artikelen van Meubelhuisje normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3 Aangezien veel van onze producten van natuurlijke producten zijn vervaardigd, kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. onze originele artikelen.

1.5 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. Meubelhuisje is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Meubelhuisje is ingestemd.

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Meubelhuisje een overeenkomst aangaat.

1.8 Indien Meubelhuisje niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Meubelhuisje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.9 Meubelhuisje behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.10 Door het gebruik van de internetsite van het Meubelhuisje en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Artikelen/producten
2.1 Alle door Meubelhuisje aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de mee getoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2 Meubelhuisje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De klant en Meubelhuisje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Meubelhuisje gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Meubelhuisje garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar contact@meubelhuisje.nl

Artikel 3 Bestellingen
3.1 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verzonden.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat Meubelhuisje de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt Meubelhuisje zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 Meubelhuisje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.o.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen
4.1 Alle door Meubelhuisje vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

4.2 Verzendkosten worden in Nederland alleen in rekening gebracht voor Zeeuws Vlaanderen en de Waddeneilanden.. In deze gevallen en bij alle verzendingen naar het Buitenland worden de verzendkosten in overleg vastgesteld.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
A).Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op IBAN: NL42INGB0008967108

4.5 Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 3 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5 Levering
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A).Bij betaling vooraf verstuurt of bezorgt Meubelhuisje de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, op de begane grond, voor de deur.

5.4 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat de bestelling terug. Meubelhuisje neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Meubelhuisje verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Meubelhuisje aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Meubelhuisje zijn voor rekening van de Klant en moeten alleen na overleg geschieden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Meubelhuisje is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Meubelhuisje

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Meubelhuisje niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door het Meubelhuisje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van Meubelhuisje.

9.2 Meubelhuisje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 Meubelhuisje verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Geschil
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen
KvK: 52771431
Btw nummer: NL 122489494B01
IBAN: NL42INGB0008967108